Aylıq Arxivlər

Oktyabr 2021

Mədəcik ekstrasistoliyası

Mədəcik ekstrasistoliyası –ürəyin ritm pozğunluğunun mədəciklərin növbədən kənar, vaxtından əvvəl yığılmaları ilə səciyyələnən formasıdır. Ürək fəaliyyətində fasilələrin yaranması hissi, başgicəllənmə, anginoz ağrılar, boğulma,

Aybaşının gecikməsi

Aybaşının gecikməsi – siklik qanaxmanın 35 gündən artıq müşahidə olunmaması ilə səciyyələnən aybaşı funksiyasının pozulmasıdır. Fizioloji səbəblər (hamiləlik, premenopauza və s.), eləcə də müxtəlif üzvi və ya funksional pozğunluqlarla

Andrologiya

Andrologiya – tibbin kişi anatomiyasını və fiziologiyasını, kişi cinsiyyət sistemi xəstəlikləri və onların müalicə metodlarını öyrənən bölümüdür. Bu sahə urologiyanın bir hissəsi hesab edilirdi. 1960-cı ildən ayrıca sahə və ixtisas

Hamiləlik ağırlaşmaları

Hamiləlik ağırlaşmaları — hestasiya ilə əlaqədar yaranan və onun təbii gedişini pozan patoloji hallardır. İlkin mərhələlərdə klinik simptomatika ilə müşayiət olunmaya bilər, sonralar isə qarnın aşağı hissəsində ağrı, vaginal ifrazat,

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları — miokard və ona söykənən magistral damarların hemodinamikanın aydın nəzərə çarpan dəyişikliklərinə səbəb olmayan, lakin bəzən patoloji vəziyyətlərə gətirib çıxaran anadangəlmə və ya qazanılmış struktur

Mədəciklərarası çəpər qüsuru

Mədəciklərarası çəpər qüsuru – sağ və sol mədəcik arasında patoloji əlaqənin olması ilə səciyyələnən anadangəlmə ürəkdaxili anomaliyadır. Təngnəfəslik, fiziki inkişafın ləngiməsi, tez yorulma, taxikardiya, «ürək donqarı» ilə təzahür

Protez materiallarına qarşı allergiya

Protez materiallarına qarşı allergiya – ləng tipli allergik reaksiyanın inkişafı ilə gedən ortopedik stomatologiyada istifadə olunan diş protezlərinə qarşı dözümsüzlükdür. Patologiya protez stomatitinin klinik simptomlarının (qida qəbulu

Afakiya

Afakiya – büllürun olmaması ilə xarakterizə edilən patoloji vəziyyətdir. Xəstəlik klinik olaraq, görmə itiliyinin zəifləməsi, patoloji refraksiya, qüzehli qişanın titrəməsi, akkomodasiya qabiliyyətinin itirilməsi və astenopik

İdiopatik blefarospazm

İdiopatik blefarospazm – göz əzələsinin ikitərəfli qeyri-iradi spazmı olub, döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin spontan klonik-tonik yığlmaları ilə müşayiət edilir. Onun klinik əlamətlərinə gözlərin tez-tez qırpılması və yaşarması, göz

Bağırsaq spazmı

Bağırsaq spazmı – həzm traktının bir çox xəstəliklərinin əlaməti olub, yüksək intensivlikli visseral ağrı ilə xarakterizə edilir. Sancışəkilli ağrı bağırsaq divarının həddindən artıq yığılması nəticəsində meydana çıxır. Onun səbəbini
error: Content is protected !!