Aylıq Arxivlər

May 2023

Sistem qırmızı qurdeşənəyi (SQQ) və ya (SLE)

Sistem qırmızı qurdeşənəyi (SQQ) və ya Sistem Lupus eritematosus (SLE) - xroniki sistem xəstəliyi olub, əsasən dəri elementlərilə özünü büruzə verir; etiologiyası məlum deyil, lakin patogenezi autoimmun mexanizmlər və orqanizmin

Mitral çatışmazlıq

Mitral çatışmazlıq – sistola mərhələsində sol atrioventrikulyar qapaq taylarının tam qapanmaması və ya sallanması ilə səciyyələnən ürəyin qapaq qüsuru olub, sol mədəcikdən sol qulaqcığa qanın geriyə patoloji axını ilə müşayiət edilir.

Kumbs sınağı

Kumbs (antiqlobulin) sınağı -normada müsbət rezuslu eritrositlərin səthində olan spesifik zülali maddənin mənfi rezus faktorlu qanda aşkarlanmasıdır. Kumbs sınağının 2 növü mövcuddur: düz- eritrositlərin səthində antitellərin

Gündüz yuxululuğu ilə mübarizənin 8 yolu

Gündüz yuxululuğu adətən işin ən aktiv dövründə bizə diqqətimizi cəmləməkdə mane olur. Bu isə gündəlik iş planlarımızı yerinə yetirməyə ciddi maneə yaradaraq həm əməkdaşlar, həm də müdiriyyət qarşısında pis vəziyyətdə qalmamıza səbəb olur.

Artroskopiya

Artroskopiya -minimal invaziv müayinə üsulu olub, oynaqdaxili strukturları zədələyən patoloji amillərin diaqnostikası və müalicəsi məqsədilə aparılır. Xüsusi endoskopik alətlə (artroskopla) aparılır, aparatın hərəkətli hissəsi bir və

Talassemiya

Talassemiya- irsi hemoqlobinopatiyalara aid olub, hemoqlobinin strukturunu formalaşdıran zülal zəncirinin sintezinin pozulması ilə xarakterizə olunur. Bu zaman eritrositlərin membranı zədələnir və qanın qırmızı elementlərinin parçalanması

Qaşınma

Qaşınma- dəri, allergik, infeksion, metabolik, hematoloji, psixogen xəstəliklərin ən çox rast gəlinən simptomlarına daxildir. Lokal xarakter daşıya və ya dəri örtüyünün böyük sahəsini əhatə edərək yayılmış ola bilər. Qaşınma -dəridə

Hamilələrdə Hockin limfoması

Hamilələrdə Hockin limfoması — mayalanmadan əvvəl və yaxud hestasiya dövründə yaranan və ya residivləşən bədxassəli limfoproliferativ xəstəlik olub, limfa düyünləri, limfoid strukturlar və ekstranodulyar toxumaların

Stenokardiya

Stenokardiya – ürəyin işemik xəstəliyi olub, miokardın qan təhcizatının kəskin pozulması nəticəsində ürək nahiyəsində tutmaşəkilli ağrılarla səciyyələnir. Stenokardiyanın 2 forması ayırd edilir: fiziki və ya emosional yüklənmələr
error: Content is protected !!