Bakteriuriya

Bakteriuriya -sidikdə bakteriyanın a.karlaması ilə xarakterizəolunan laborator simptomdur. Çox vaxt bu əlamət sidikçıxarıcı yolların infeksiyasının göstəricisi hesab olunsa da, bəzən zərərsiz simptom da ola bilər. Kliniki təzahürlər

Densitometriya

Densitometriya - sümük toxumasının mineral sıxlığını təyin edən müayinə üsuludur. Densitometriya osteporozun inkişaf riskini və sümük toxumasının demineralizasiyasınının qarşısını almaq üçün təyin edilən müalicənin effektivliyini

Daun sindromu

Daun sindromu – kariotipdə 21-ci xromosomun genetik materialının surətinin, yəni trisomiyanın müşahidə olunduğu xromosom anomaliyasıdır. Daun sindromunun fenotipik əlamətlərinə braxisefaliya, yastı üz və ənsə, monqoloid tipli göz

Hamilələrdə nefropatiya

Hamilələrdə nefropatiya – gecikmiş toksikozun klinik forması olub, klassik triada: ödem, arterial təzyiq və proteinuriya ilə xarakterizə edilir. Bəzən hamilələrdə nefropatiya yuxarıda qeyd olunan əlamətlərin ikisi, monosimptom gedişdə

Lev-Leneqr xəstəliyi

Lev-Leneqr xəstəliyi ‒ ötürücü sistemin ləng proqressivləşən zədələnməsi olub, onun mədəcikdaxili hissəsinin degenerativ-sklerotik dəyişiklikləri ilə ürəyin birləşdirici toxuma əsasının kalsifikasiyası və fibrozunun müştərək

Peyroni xəstəliyi

Peyroni xəstəliyi – penisin qalınlaşması və fibroz toxumanın inkişafı nəticəsində yaranan kişi cinsiyyət üzvünün əyilməsidir. Bu hal ereksiyanı ağrılı edir. Peyroni xəstəliyi 40-60 yaşlı kişilərin 0,3-1%-də diaqnostika olunur. Bununla

Rəngli görmənin anomaliyaları

Rəngli görmənin anomaliyaları – anadangəlmə və ya qazanılma xarakterli patologiyalar kompleksidir. Bu qrupa axromatopsiya, daltonizm və rəngli görmənin qazanılmış çatışmazlığı daxildir. Anomaliyalar rəngləri ayırd etmə qabiliyyətinin

Kəskin ishal

Kəskin ishal – infeksion və qeyri-infeksion xəstəliklərin gedişini müşayiət edən polietioloji sindrom olub, duru nəcis ifrazının tez-tez təkrarlanması ilə səciyyələnir. Kəskin ishal zamanı defekasiya aktının tezliyi gün ərzində 3

Аutoimmun poliqlandulyar sindrom

Аutoimmun poliqlandulyar sindrom – daxili sekresiya vəzilərinin və başqa orqanların birincili çoxsaylı zədələnməsi ilə gedən, autoimmun mənşəlli endokrinopatiyadır. 1-ci tip autoimmun poliqlandulyar sindrom zamanı böyrəküstü vəzin

Qol gərmə əməliyyatı

Qol gərmə əməliyyatı (braxioplastika) – qol nahiyəsində sallanmış dəri probleminin aradan qaldırılmasından ibarətdir. Onun sayəsində qollar cavan və sağlam görünüş əldə edir. Bu cərrahi müdaxilə tibbdə “braxioplastika” adlanır.