Bölmə Yazıları

İmmunologiya

Kəskin leykoz

Kəskin leykoz- qanyaranma sisteminin şiş xəstəliyi olub, morfoloji əsasını normal hemopoetik elementləri sıxışdırıb çıxaran- yetkin olmayan (blast) hüceyrələr təşkil edir. Kəskin leykozun kliniki simptomokompleksinə proqressivləşən

Leykemiya

Leykemiya- sümük iliyinin bədxassəli xəstəliyi olub, leykositlərin başlanğıc formalarının yetişmə və differensiasiyasının pozulması, onların nəzarətsiz olaraq artması və bütün orqanizmə leykemik infiltratlar şəklində dissesminasiyasına

Mieloqramma

Mieloqramma sümük iliyinin vəziyyətinin göstəricisi olub, bioptatın və ya sümük iliyinin punksiya materialının mikroskopik müayinəsi zamanı təyin olunur. Mieloqramma yolu ilə sümük iliyinin qanyaranma orqanı kimi müxtəlif patologiyalarını

Aqranulositoz

Aqranulositoz – kliniko-hematoloji sindromdur. Patologiyanın əsasında periferik qanın hüceyrə elementləri arasında neytrofil qranulositlərinin olmaması və ya az olması durur. Aqranulositoz infeksion proseslər, angina, xoralı stomatit,

Adenoidit

Adenoidit – udlağın limfoid həlqəsinin badamcıqlarının kəskin və ya xroniki iltihabıdır. Onun əsas əlamətlərinə burun daxilində diskomfort hissi, gecə xorultusu, burun tənəffüsünün olmaması, selikli və ya irinli axıntılar, qapalı

Sistem qırmızı qurdeşənəyi (SQQ) və ya (SLE)

Sistem qırmızı qurdeşənəyi (SQQ) və ya Sistem Lupus eritematosus (SLE) - xroniki sistem xəstəliyi olub, əsasən dəri elementlərilə özünü büruzə verir; etiologiyası məlum deyil, lakin patogenezi autoimmun mexanizmlər və orqanizmin

Kumbs sınağı

Kumbs (antiqlobulin) sınağı -normada müsbət rezuslu eritrositlərin səthində olan spesifik zülali maddənin mənfi rezus faktorlu qanda aşkarlanmasıdır. Kumbs sınağının 2 növü mövcuddur: düz- eritrositlərin səthində antitellərin

Talassemiya

Talassemiya- irsi hemoqlobinopatiyalara aid olub, hemoqlobinin strukturunu formalaşdıran zülal zəncirinin sintezinin pozulması ilə xarakterizə olunur. Bu zaman eritrositlərin membranı zədələnir və qanın qırmızı elementlərinin parçalanması

Qaşınma

Qaşınma- dəri, allergik, infeksion, metabolik, hematoloji, psixogen xəstəliklərin ən çox rast gəlinən simptomlarına daxildir. Lokal xarakter daşıya və ya dəri örtüyünün böyük sahəsini əhatə edərək yayılmış ola bilər. Qaşınma -dəridə

Viskot-Oldriç sindromu

Viskot-Oldriç sindromu- irsi immunodefisit xəstəlik olub, ekzema, hemorragik sindromla, eləcə də şiş, infeksion və autoimmun xəstəliklərin inkişafı ilə xarakterizə olunur. Əsas əlamət travmalar zamanı qanaxma, tez-tez burun qanaxmaları və
error: Content is protected !!