Bölmə Yazıları

Nevrologiya

Hipersomniya

Hipersomniya- yuxu müddətinin uzanması və əsasən gündüz yuxululuğu ilə müşayiət olunur. Hipersomniyanın əsas əlamətləri: gecə yuxusunun 10 saatdan uzun olması, davamlı və ya tutmaşəkilli gündüz yuxululuğu, gündüz yuxusundan sonra əhvalda

Vestibulyar ataksiya

Vestibulyar ataksiya- hərəkət koordinasiyasının və bədən vəziyyətinin saxlanılmasının pozulması olub, vestibulyar aparatın hər hansı bir şöbəsində zədələnmələrlə əlaqədardır. Vestibulyar ataksiya ayaqüstü və oturmuş vəziyyətdə, eləcə də

Neyrosirkulyator distoniya

Neyrosirkulyator distoniya (NSD) – ürək-damar sisteminin neyro-endokrin tənzimin pozulması nəticəsində yaranan funksional xarakterli pozğunluqları ilə səciyyələnir. Neyrosirkulyator distoniya polietioloji genezə malik olub, stress

Sinir sisteminin quruluşu

İnsanın mərkəzi sinir sistemi baş beyin, onurğa beyni və sinir hüceyrələrindən (neyronlardan) təşkil olunmuşdur. Neyronlar bütün orqanizm boyu səpələnmişdir. Ən çox həssas hüceyrələr hiss orqanlarında yerləşir. Baş beyin onu xarici

Hemorragik insult

Hemorragik insult — kəllə boşluğuna spontan (qeyri-travmatik) qansızmadır. «Hemorragik insult» termini baş beynin hər hansı bir damar xəstəliyi: ateroskleroz, hipertoniya xəstəliyi və amiloid angiopatiya nəticəsində baş vermiş

Nevroz

Nevroz – ali sinir fəaliyyətinin psixogen mənşəli funksional pozğunluğudur. Xəstəliyin klinik gedişi çoxsaxəliliyi və rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Bura somatik nevrotik pozğunluqlar, vegetativ dəyişikliklər, müxtəlif fobiyalar,

ASİA-sindromu (Şonfeld sindromu)

ASİA- sindromu - orqanizmə yeridilən adyuvant maddələrə qaşı kompleks autoimmun cavab reaksiyasıdır. Digər adlarla- silikonoz, makrofagial miofassit, postvaksinal sindrom kimi də tibbdə tanınır. Sindromun fərqli formaları üçün ümumi

Angioqrafiya

Angioqrafiya- invaziv müayinə üsulu olub, xüsusi maddənin yeridilməsi yolu ilə damarların müayinəsidir. Müayinə olunan damardan (arteriya, vena və ya limfa damarı) asılı olaraq arteriaqragiya, fleboqrafiya və limfoqrafiya adlanır. Ümumi
error: Content is protected !!