Bölmə Yazıları

Nevrologiya

Aqnoziya

Aqnoziya — duyğu aparatının normal fəaliyyəti fonunda görmə, eşitmə və ya taktil hissiyyatının pozulmasıdır. Patoloji vəziyyət beyin qabığının zədələnməsinin lokalizasiyasından asılı olaraq görünənin, eşidilənin, toxunanın, öz

Niman-Pik xəstəliyi (Lipoid histiositoz,…

Niman-Pik xəstəliyi (NPX, sfinqomielinoz, sfinqomielin lipidozu) Xəstəlik haqqında ümumi məlumat Niman-Pik xəstəliyi (NPX) lipidlərin lizosomal toplanma xəstəlikləri qrupuna daxildir. Bu termin ilk dəfə 1914-cü ldə alman pediatrı

Neyrodermit

Neyrodermit- neyrogen-allergik xarakterli dəri xəstəliyi (neyroallerqodermatoz) olub, xroniki residivləşən gedişə malikdir. Neyrodermit sulanan dəri səpgiləri, güclü qaşınma tutmaları, ardınca qabıqlanma, zədələnmiş nahiyyədə piqmentasiya

Simptomatik arterial hipertenziya

Simptomatik arterial hipertenziya – arterial təzyiqi tənzimləyən orqanların patologiyaları nəticəsində inkişaf edən ikincili hipertenziv vəziyyətdir. Simptomatik arterial hipertenziya inadlı gediş, hipotenziv terapiyaya qarşı

Ekzotik adlı 5 xəstəlik

Təbabət- yalnız dozalanma, proqnozlar və laborator test nəticələrdən ibarət deyildir. Bəzən təbabət - demək olar ki, poeziyadır. Bəzi qeyri-rəsmi gözəl səslənən sindromun arxasında nələr gizləndiyindən danışaq. Yad əl sindromu

Ataksiyalar

Ataksiya (yunan dilindən tərcümədə ataxia-qarışıqlıq)- hərəkət koordinasiyasının pozulmasıdır; motor pozğunluqlarının geniş yayılmış formalarındandır. Ətraflarda güc cüzi azalır və ya tam saxlanılır. Hərəkətlər dəqiq olmur, yöndəmsiz

Hallüsinasiyalar

Hallüsinasiyalar -reallıqda olmayan obyektlərin və ya duyğusal obrazların qəbul edilməsi olub, real xarici qıcıqlandırıcı olmadan meydana çıxır, lakin reallıq kimi qəbul olunur. Elementar hallüsinasiyalara səs, uğultu, işıq sayrışması,

Meninqokokk infeksiyası

Meninqokokk infeksiyası- infeksion xəstəlik olub, nazofaringitdən meninqokokk sepsisi və meningitinədək müxtəlif kliniki təzahürlərlə özünü büruzə verən xəstəliklər qrupundan ibarətdir. Bu xəstəlikləri birləşdirən ortaq cəhət, hava-damcı

Alsheymer xəstəliyi

Alsheymer xəstəliyi- senil demensiyanın proqressivləşən forması olub, koqnitiv qabiliyyətlərin təmamilə itirilməsinə səbəb olur və əsasən 60-65 yaşdan sonra inkişaf edir. Kliniki olaraq koqnitiv xüsusiyyətlərin: diqqət, yaddaş, nitq,
error: Content is protected !!