Bölmə Yazıları

Sağlamlıq A-Z

Bronxoskopiya

Bronxoskopiya- optik cihazla- sərt və ya elastik bronxoskopla traxeobronxial ağacın endoskopik vizualizasiya üsuludur. Pulmonologiyada bronxoskopiya diaqnostik və müalicə məqsədilə aparılır. Diaqnostik bronxoskopiya müayinəsi törəmə və

Aqnoziya

Aqnoziya — duyğu aparatının normal fəaliyyəti fonunda görmə, eşitmə və ya taktil hissiyyatının pozulmasıdır. Patoloji vəziyyət beyin qabığının zədələnməsinin lokalizasiyasından asılı olaraq görünənin, eşidilənin, toxunanın, öz

Mieloqramma

Mieloqramma sümük iliyinin vəziyyətinin göstəricisi olub, bioptatın və ya sümük iliyinin punksiya materialının mikroskopik müayinəsi zamanı təyin olunur. Mieloqramma yolu ilə sümük iliyinin qanyaranma orqanı kimi müxtəlif patologiyalarını

Plevranın punksiyası (Torakosentez)

Plevranın punksiyası- diaqnostik və ya müalicəvi məqsədlərlə parietal plevranın transtorakal deşilməsidir. Plevral punksiyaya göstərişlərə ekssudativ plevrit, plevranın empieması, pnevmotoraks, hemotoraks, xilotoraks aiddir. Plevrada maye

Adenoidit

Adenoidit – udlağın limfoid həlqəsinin badamcıqlarının kəskin və ya xroniki iltihabıdır. Onun əsas əlamətlərinə burun daxilində diskomfort hissi, gecə xorultusu, burun tənəffüsünün olmaması, selikli və ya irinli axıntılar, qapalı

Kumbs sınağı

Kumbs (antiqlobulin) sınağı -normada müsbət rezuslu eritrositlərin səthində olan spesifik zülali maddənin mənfi rezus faktorlu qanda aşkarlanmasıdır. Kumbs sınağının 2 növü mövcuddur: düz- eritrositlərin səthində antitellərin

Artroskopiya

Artroskopiya -minimal invaziv müayinə üsulu olub, oynaqdaxili strukturları zədələyən patoloji amillərin diaqnostikası və müalicəsi məqsədilə aparılır. Xüsusi endoskopik alətlə (artroskopla) aparılır, aparatın hərəkətli hissəsi bir və

Menyer xəstəliyi

Menyer xəstəliyi- daxili qulağın qeyri-iltihabi xəstəliyi olub, labirint mənşəli başgicəllənmə tutmaları, zədələnmiş qulaqda küy və proqressivləşən eşitmə zəifliyi ilə xarakterizə olunur. Menyer xəstəliyinin diaqnostika üsullarına

Qulağın xolesteatoması

Qulağın xolesteatoması - orta qulağın şişəbənzər kapsullaşmış törəməsi olub, əsasən epitel toxuma elementlərindən və xolesterin kristallarından təşkil olunmuşdur. Həqiqi (anadangəlmə) və yalançı xolesteatoma ayırd edilir. Xəstəlik qulaqda
error: Content is protected !!