Bölmə Yazıları

Terminologiya

Antifosfolipid sindrom

Antifosfolipid sindrom – əsasında hüceyrə membranının başlıca lipid komponenti olan fosfolipidlərə qarşı antitellərin yaranması duran autoimmun patologiyadır. Xəstəlik venoz və arterial trombozlar, arterial hipertenziya, ürək

Hallüsinasiyalar

Hallüsinasiyalar -reallıqda olmayan obyektlərin və ya duyğusal obrazların qəbul edilməsi olub, real xarici qıcıqlandırıcı olmadan meydana çıxır, lakin reallıq kimi qəbul olunur. Elementar hallüsinasiyalara səs, uğultu, işıq sayrışması,

Quduzluq

Quduzluq – əsasən, mərkəzi sinir sisteminin ağır zədələnmələri ilə xarakterizə olunan letal sonluqlu virus etiologiyalı zoonoz infeksiyadır. İnsan quduzluğa heyvan dişləməsi zamanı yoluxur. Törədici sinir lifləri ilə orqanizmə

Artralgiya

Artralgiyalar – bir və ya eyni anda bir neçə oynaq (poliartralgiyalar) üçün xarakterik olan oynaq ağrıları simptomudur. Bu simptomun yaranmasına iltihab mediatorları, immun reaksiyaların məhsulları, duz kristalları, osteofitlər,

Akromeqaliya

Akromeqaliya – hipofiz vəzinin ön payının şişlə zədələnməsi nəticəsində yaranan xəstəlik olub, somatotrop hormonunun (boy hormonu) sintezinin artması ilə əlaqədar bədənin ayrı-ayrı hissələrinin patoloji böyüməsidir.

Asfiksiya

Asfiksiya – qanda və toxumalarda oksigenin konsentrasiyasının kəskin azalması (hipoksiya) və izafi karbon qazı (hiperkapniemiya) ilə müşayiət olunan boğulma vəziyyətidir. Kəskin və ya yarımkəskin asfiksiya zamanı tənəffüs çatışmazlığı

Barrett sindromu

Barrett sindromu- qida borusunun patologiyası olub, xroniki qastroezofageal reflyuks və mədə turşusunun selikli qişaya təsirilə əlaqədar epitelin metaplaziyası ilə xarakterikdir. Xərçəngönü vəziyyət hesab olunur. Kliniki olaraq hıçqırma,

Bartolin vəzin kistası

Bartolin vəzin kistası – uşaqlıq yolu dəhlizində yerləşən vəzi axacağının tutulması nəticəsində sekretin onun daxilində kisə şəklində toplanmasıdır. Bartolin vəzin kistası cinsiyyət dodaqlarının əsasında şişkinlik, yerimə, sidik

ASİA-sindromu (Şonfeld sindromu)

ASİA- sindromu - orqanizmə yeridilən adyuvant maddələrə qaşı kompleks autoimmun cavab reaksiyasıdır. Digər adlarla- silikonoz, makrofagial miofassit, postvaksinal sindrom kimi də tibbdə tanınır. Sindromun fərqli formaları üçün ümumi
error: Content is protected !!